Kodukord

TARTU LASTEAED RÕÕMUMAA KODUKORD
1. Üldsätted 1.1 Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses Tartu linnas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja põhiväärtustest. 1.2 Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest. 1.3 Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal lasteaias igas rühmas. 1.4 Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad õppekavas ettenähtud tegevused ja lasteaia üritused. 1.5 Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik. 1.6 Lapse heaolu lasteaias tagab lapse, pere ja lasteaia personali koostöö. Vanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides ja üritustel, samuti suhtluskeskkonnas lasteaia personaliga suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele. 1.7 Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasterühma parimatest huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse parimates huvides.
2.Üldinfo
2.1. Lasteaed on avatud vaid tööpäevadel kell 7.00–18.00 . Rõõmupesa majas on hommikusel ajal kella 7.00–8.00 valverühmad.
2.2. Lasteaed on riigipühadel suletud.
2.3 Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus moodustada liitrühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel/puhkustel, koolivaheaegadel, pühade-eelsetel päevadel ja õpetajate haigestumisel). Suveperioodil võib lasteasutus olla suletud üks kuu. Vajadusel kindlustatakse lapsele koht piirkonna lahtiolevas lasteasutuses.
2.4. Rõõmupesa majas on välisuksed elektrilise lukustussüsteemiga, sisenemiseks tuleb vajutada rühma nimega uksekella.
2.4. Lasteaias on tasulised huviringid. Huviringi läbiviimise kvaliteedi ja info jagamise eest lapsevanematele vastutab huviringi läbiviija.
3. Koostöö ja infovahetus
3.1. Pedagoogidel ja lapsevanematel on ühine eesmärk: arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele ja -vajadustele.
3.2. Lapsevanem ja pedagoogid teeb koostööd pedagoogidega kasvatusküsimustes (kokku leppimine ühistes kasvatuspõhimõtetes, väärtustes, reeglites).
3.3. Rühma lastevanemate seisukohad koondab ja edastab direktorile rühma hoolekogu esindaja.
3.4. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitatakse Eliis keskkonnas või rühmas kokkulepitud teavituskanalites.
3.5. Lapsevanem teavitab oma muutunud kontaktandmetest koheselt rühma personali. 3.6. Laste, perede ja lasteaia personali isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia isikuandmete töötlemise korrast ja isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest.
3.7. Lasteaia tegevuste jäädvustamise ja avalikustamise; praktikantide ning üliõpilaste tegevustes ja uuringutes osalemise kohta küsitakse lapsevanemalt kirjalik nõusolek 1 kord õppeaastas. (Septembris)
3.8. Lahkarvamuste tekkimisel lahendame probleemid omavaheliste läbirääkimiste teel
4. LASTEAIA KOHATASU JA TOIDURAHA TASUMINE
4.1.
4.1. Lapsevanem tasub lasteaiakoha kasutamise eest linnavolikogu kehtestatud lapsevanema Lapsevanem tasub lasteaiakoha kasutamise eest linnavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu). Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse või poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu). Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse või lasteasutusest puudumise ajaks, salasteasutusest puudumise ajaks, samuti lasteasutuse ajutise sulgemise ajal. muti lasteasutuse ajutise sulgemise ajal.
4.2.
4.2. Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel eeldusel, et vanem Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.
4.3.
4.3. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest puudumise päeva hommikul kella 9Kui vanem ei teavita lapse puudumisest puudumise päeva hommikul kella 9.00.00–ks, tuleb ks, tuleb tasuda terve päeva toidukordade eest.tasuda terve päeva toidukordade eest.
4.4.
4.4.Lapsevanem annab esimesel võimalusel teada, millal laps pärast puudumist lasteaeda Lapsevanem annab esimesel võimalusel teada, millal laps pärast puudumist lasteaeda tagasi tuleb.tagasi tuleb.
4.5.
4.5.Kohatasu ja toiduraha arve edastatakse raamatupidamisteenistuse poolt elektrooniliselt Kohatasu ja toiduraha arve edastatakse raamatupidamisteenistuse poolt elektrooniliselt (arve maksja(arve maksja ee–posti aadressile) või lapsevanema soovil paberkandjal. posti aadressile) või lapsevanema soovil paberkandjal.
4.6.
4.6.Lapsevanem tasub lasteaia toiduraha ja osalustasu iga kuu 20. kuupäevaks vastavalt Lapsevanem tasub lasteaia toiduraha ja osalustasu iga kuu 20. kuupäevaks vastavalt raamatupidaja poolt esitatud arvele. raamatupidaja poolt esitatud arvele.
4.7.
4.7.Lasteasutuse direktor võib algatada koha kasutamise lõpetamise, kui:Lasteasutuse direktor võib algatada koha kasutamise lõpetamise, kui: lapsevanemal on lapsevanemal on võlgnevus kahekordses lapsevanema poolt kaetava osa suuruses summas, sõltumata sellest, võlgnevus kahekordses lapsevanema poolt kaetava osa suuruses summas, sõltumata sellest, kas võlgnevus on tekkinud kohatasu või toidukulu eest.kas võlgnevus on tekkinud kohatasu või toidukulu eest. 5. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE LASTEAIAST, LAPSE PUUDUMINE
5.1 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00), hommikusöögi sööjad hiljemalt kell 8.30 ja viib sealt ära järgides lasteaia päevakava. Lapsevanem on oodatud lapsele järgi hiljemalt 10 minutit enne lasteaia sulgemist.
5.2 Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos saatjaga. Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma õpetajale või õpetaja abile ning järele tulles võtab lapse vastu rühma õpetajalt või õpetaja abilt. Juhul kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üle antuks. 5.3 Lasteaed annab lapse üle teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud. 5.4 Alaealisele pereliikmele lapse üleandmisel langetab otsuse lapsevanem, järgides seejuures lapse parimaid huve ja turvalisust. Lasteaia personalil on kohustus sekkuda kui märkab, et lapsevanema otsus on vastuolus lapse parimate huvidega või ohustab lapse turvalisust. 5.5 Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia personali hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse üleandmisest keelduda ja informeerida olukorrast vanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja/või politseid. 5.6 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil. 5.7 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit.
5.8 Lapsevanem teavitab rühma õpetajat infokeskkonna ELIIS kaudu, e-maili või telefoni teel, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel puudub lasteaiast. Rühmatelefoni kõnedele vastavad õpetajad kuni 9.00. Lapsevanem annab esimesel võimalusel teada, millal laps pärast puudumist lasteaeda tuleb. 5.9 Lasteaia töötajad (sh. rühmatöötajad) ei saada ja ei vii lapsi õppekavavälistesse huviringidesse ega too neid sealt tagasi kui see asub väljaspool lasteaeda.
5.10. Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (palavik, lööve, silmapõletik jne).
5.11. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt üle viie korra aastas, siis teavitab lasteasutus tekkinud olukorrast lastekaitse spetsialisti.
6. LAPSE TERVIS JA HEAOLU
6.1 Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Õpetajal on õigus keelduda võtmast vastu väliste haigustunnustega last. Kui vanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, peab ta esitama arsti tõendi selle kohta, et laps on terve.
6.2 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit. Lapsevanem kohustub lapse terviseseisundi halvenemisel lapsele järgi tulema esimesel võimalusel.
6.3 Lapsele ei ole lubatud lasteaeda kaasa panna ravimeid.
6.4 Lapse haigestumise või vigastuse korral võetakse lapsevanemaga koheselt ühendust. Vajadusel kutsutakse erakorraline abi.
6.5 Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
6.6 Nakkushaiguste juhtumist või puhangust teavitab lasteasutuse direktor Terviseametit ning teade lasteasutuses levivast nakkushaigusest (nimetamata haigestunud või nakkuskahtlusega laste nimesid) avaldatakse vanematele rühma infostendil ja rühma vanemate listis.
6.7 Kui laps vajab mingis osas terviseseisundist tulenevalt eritingimusi või hoolt (näiteks allergiad, diabeet, astma, epilepsia jms), tuleb sellest kirjalikult informeerida lasteasutuse direktorit/rühmaõpetajaid. Lapsevanem annab rühmaõpetajatele piisavat ja adekvaatset informatsiooni lapse terviseseisundist. Lasteasutuse direktor korraldab vajadusel töötajate informeerimise ja väljaõppe. Ühtlasi tuleb informeerida rühmaõpetajat lapse terviseseisundi muutumisest. 6.8. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega (sh juuksed) 6.9. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu) ja vajadusel võimlemisriided. 6.10. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. 6.11. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. 6.12. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
6.13. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.
6.14. Peakatete, riiete ja jalanõude kadumise ning vahetusse minemise ära hoidmiseks soovitame neile kirjutada lapse nime. Suvel on vajalik peakate, mis kaitseb last päikese eest.
6.15. Kui laps tuleb lasteaeda riiete või jalanõudega, mida ei tohi lasteaia päeva jooksul kasutada, siis tuleb need asjad panna eraldi kotti ja informeerida sellest rühma töötajat.
6.16. Lasteaia töötajad suhtuvad heaperemehelikult lapse riietesse ja jalanõudesse. Lasteaed ei saa vastutada riiete, jalanõude määrdumise, kahjustumise või kadumise eest. Lasteaed kahjustunud või kadunud peakatteid, riideid või jalanõusid lapsevanemale rahaliselt ei hüvita.
6.17. Lapse riidekapi korrashoiu eest vastutab lapsevanem koos lapsega.
7. TOITLUSTAMINE JA LASTE SÜNNIPÄEVAD
7.1. Lasteaias on 3 toidukorda päevas: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode.
7.2. Lapsevanemal on võimalik mõnest toidukorrast loobuda, kui ta esitab vastavasisulise avalduse direktorile vähemalt üks nädal enne selle nädala algust, mil toidukordade muutmist soovib.
7.3. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu arvestusega, et vanemaid on võimalik teavitada vähemalt üks kuu ette.
7.4. Kui Teie laps on mõnede lasteaias pakutavate toitude suhtes allergiline ning ta ei tohi neid süüa, on selle kohta allergoloogi või perearsti tõend. 7.5. Lapsele on keelatud anda lasteaeda kaasa nätsu! 7.6. Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest toitlustusele. Nädala menüüga on võimalik tutvuda rühma stendil ja ELIIS keskkonnas
7.7. Lasteaias tähistame laste sünnipäevi vastavalt rühmas kokkulepitud tavadele. Soovi korral võib sünnipäevalaps teisi kostitada, arvestades sealjuures laste arvuga rühmas.
7. TURVALISUSE TAGAMINE 8.1. Lasteaed hoolitseb laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse turvalisuse eest. 8.2. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. 8.3. Lasteaias on keelatud igasugune tegevus, mis ohustab laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust. 8.4. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. 8.5. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et minimiseerida vigastuste tekkimise ohtu ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks. 8.6. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud. 8.7. Laste viibimisel lasteaia territooriumil või väljaspool seda tagab lasteaed nõutava personali olemasolu. 8.8. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides. 8.9. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus. 8.10. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval v.a. laste õues viibimise ajal selleks ettenähtud kohal 8.12. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke, hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. 8.13. Lapsevanema vastutusel on lapsel lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Lapsed ei kanna lasteaias rippuvaid kõrvarõngaid. 8.14. Laps suhtub hoolikalt isiklikku, teiste laste ja lasteaia varasse ja hoidub selle kahjustamisest. Lapse poolt lasteaia või teise lapse vara kahjustamise või hävitamise korral hüvitab kahju selle tekitanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras. 8.15. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. 8.16. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile. 8.17. (Rõõmupesa maja) õuealale on paigaldatud videovalve.
8.19. Turvalisuse tagamiseks on väljaspool lasteaia tööaega lasteaia hoones elektrooniline valve.
8.18. Ööpäevaringne videovalve õuealal ning koridoris on turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ja lasteasutuse vara kaitseks.( Rõõmupesa majas)
8.19. Lapse, vanema või töötaja vägivaldse käitumise korral tegutseb lasteaia töötaja viivitamatult ohuolukorra likvideerimiseks, järgides kehtestatud nõudeid ning valides ohusituatsioonile vastava säästvaima vahendi. Võimalusel kooskõlastatakse käitumisviis eelnevalt lapsevanemaga. 8.20. Lapsevanem tagab lapse turvalisuse lasteaiaesisel parkimisplatsil.
8.21. Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid telefonitsi. Tulekahju korral evakueeritakse lapsed