Kodukord

Kodukord heaks kiidetud Midrimaa hoolekogus 06.mail 2015a.

Kodukord

ÜLDSÄTTED

 1. Lasteaed MIDRIMAA juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia õppekavast, lasteaia arengukavast  jt. koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
 2. Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused (EV Haridusseadus §24).
 3. Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või seaduslik esindaja avalduse, mille vorm on kättesaadav Tartu linna  kodulehel ja lasteaias.
 4. Vabad kohad lasteaias täidetakse järjekorra alusel infosüsteemi ARNO kaasabil.
 5. Lasteaed MIDRIMAA on 6 -rühmaline lasteaed, lisaks omame lastehoidu 2-3aastastele lastele (Ülikooli 1).
 6. MIDRIMAA  õppe-ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
 7. Laste arengut toetavad lasteaias lisaks rühmaõpetajatele logopeed, muusika- ja liikumisõpetaja.
 8. Õppekava täiendavad üritused (õppekäigud, näitused, teater jms) lepitakse eelnevalt vanematega kokku.

      PÄEVAKAVA, LASTE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE

 1. Lasteaed on avatud 7.00-18.00. Lapsevanem on oodatud lapsele järgi hiljemalt kella 17.50.
 2. Eelistatud aeg lapse lasteaeda toomiseks on enne õppetegevuste algust (kell 9.00).
 3. Lapsevanemal on õigus tuua last lasteaeda ja viia ära endale sobival ajal, kuid arvestusega, et see ei sega rühma tegevusplaani.
 4. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.
 5. Vastavalt laste arvule rühmas on lasteaial õigus moodustada valverühmasid nt. pühade eelsetel aegadel, koolivaheajal ja hommikuse kogunemise ajal (efektiivsema töökorralduse huvides).
 6. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma- või abiõpetajale ning järele tulles võtab  isiklikult lapse vastu rühma- või abiõpetajalt.
 7. Rühma töötajatel on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
 8. Rühma töötajatel on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.
 9. Ootamatute olukordade või juhtumite korral (näiteks vanem ei jõua lapsele  õigeaegselt järele), ootab õpetaja  lapsevanemat 1 tund peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib õpetaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega, samuti lasteaia direktoriga, et leppida kokku edasises tegevuses.

   RIIETUMINE LASTEAIAS

 1. Lasteaia päevakavas on lastel ette nähtud igapäevane õuesviibimine.
 2. Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega (kummisaapad, vettpidavad riided) ning kontrollib regulaarselt nende korrashoidu.
 3. Lapse lasteaia õueriided asuvad stangel või kuivatuskapis. Lapsevanem selgitab ka lapsele, millised on tema õueriided.
 4. Õueriided peavad võimaldama lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses osaleda.
 5. Lapse heaolu arvestades on lapsel lasteaias mõistlik hulk tagavarariideid.
 6. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist on lapse riided ja jalanõud nimega. Toas on vajalikud heleda tallaga vahetusjalanõud, eelistatult sellised, mille jalgapaneku ja jalast võtmisega saab laps ise hakkama.
 7. Lapsel on lasteaias vajalik kamm või hari, noorematel lastel ka teised isikliku hügieeni tarbed (salvrätikud, vajadusel vahetuspesu).

   TOITLUSTAMINE LASTEAIAS

 1. Lasteaias on kolm toidukorda:   Hommikusöök  8.30 –  9.00; Lõunasöök     12.15 – 13.15; Õhtuoode       15.30 – 16.15.
 2. Lapsevanemal on võimalik loobuda lapse hommiku- ja õhtusöögist. Selleks esitab lapsevanem avalduse rühma õpetajale (vähemalt 1 nädala etteteatamisega)
 3. Lapsevanem teavitab rühma töötajaid ja lasteaia direktorit, kui lapsel on mõne toiduaine suhtes talumatus. Kokkuleppel lasteaiaga võib lapsevanem lapse tervise huvides asendada söögikordade ajal ebasobiva toiduaine lapsele sobivaga.
 4. Laste sünnipäevade tähistamine  lepitakse rühma vanematega kokku iga õppeaasta alguses.
 5. Soovi korral võib laps lasteaias kostitada kaaslasi mõistliku hulga puuviljade või maiustustega.

  ISIKLIKUD MÄNGUASJAD

 1. Laps võib lasteaeda kaasa tuua oma kaisulooma või raamatu.
 2. Mänguasjade päev lepitakse kokku rühma lastevanemate ümarlauas.
 3. Kaasatoodud  mänguasja puhul kehtib reegel: “luban mänguasja ka sõbrale“.
 4. Mänguasjale on lisatud mingi tunnusmärk, mille järgi saab kindlaks teha selle omaniku.
 5. Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.
 6. Lasteaeda on keelatud tuua militaarseid ja lapse tervisele ohtlikke mänguasju.

   LAPSE TERVIS, RAVIMID

 1. Lasteaeda tuleb terve laps.
 2. Lasteaia töötajal on õigus keelduda haigusnähtudega lapse rühma vastu võtmisest.
 3. Õpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid võtta. Ravimi andmine on lubatud erandjuhul krooniliste haiguste korral arsti ettekirjutuste järgi.
 4. Kui laps haigestub lasteaias, võtab õpetaja vanemaga kohe ühendust.

   KOOSTÖÖ LAPSEVANEMATEGA

 1. Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes ning kaasa rääkima lasteaiaelu puudutavates  tegevustes läbi  lastevanemate  ümarlaua ja hoolekogu.

 2. Lapsevanemad on oodatud lapse arenguvestlusele, mille ajad lepitakse eelnevalt  õpetajatega kokku.

 3. Lasteaia ühisüritustel peredega vastutab lapse eest lapsevanem.
 4. Oma teenust pakuvad tasulised huviringid, mis toimuvad 01.oktoober -01.mai. Huviringidesse saadab lapsi rühma õpetaja, selle lõppedes kindlustavad laste turvalise järelevalve rühma õpetajad koostöös ringi juhendaja ja lapsevanematega.
 5. Midrimaal toimuv kajastub lasteaia kodulehel www.midrimaa.ee, riideruumis oleval infostendil ning lastevanemate meililistis.
 6. Lapse pideva agressiivse ja  ettearvamatu käitumise (seab ohtu kaaslaste turvalisuse) ning lasteaias kehtivatele reeglitele mitteallumise korral on lasteaial õigus laps mõneks ajaks lasteaiast kõrvaldada.

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (Vastu võetud 15.02.2007. a seadusega (RT I 2007, 24, 127), jõustunud 1.01.2008) tähendab isikuandmete avalikustamine lasteaias  laste nimede, sünnikuupäevade, fotode riputamist stendile ja fotode ning nimede paigutamist kodulehele. Vanemad kinnitavad oma nõusolekut või keeldumist allkirjaga.