Põhimäärus ja andmekaitse

Tartu Lasteaia Midrimaa põhimäärus

Midrimaa_põhimäärus

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, § 15 lõike 1 ja Tartu linna põhimääruse § 47 lõike 1 alusel.

 1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Nimetus

 Koolieelse munitsipaallasteasutuse nimetus on Tartu Lasteaed Midrimaa (edaspidi lasteasutus).

§ 2. Haldusala ja õiguslik seisund

 Lasteasutus on Tartu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus ja tegutseb linnavalitsuse haridusosakonna (edaspidi haridusosakond) haldusalas.

§ 3. Lasteasutuse liik

 Lasteasutuse liik on lasteaed.

§ 4. Asukoht

 Lasteasutus asub Tartus. Lasteasutuse aadress on Vanemuise tn 28, Tartu.

§ 5. Teeninduspiirkond

 Lasteasutuse teeninduspiirkond on Tartu linn.

§ 6. Struktuur

 (1) Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.

(2) Lastehoiu-, sobitus- ja erirühmi võib direktor moodustada haridusosakonna nõusolekul.

§ 7. Õppe- ja kasvatustegevuse keel

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse keel on eesti keel.

§ 8. Asjaajamine

(1) Lasteasutuse asjaajamist korraldatakse linnavalitsuse kehtestatud korras.

(2) Lasteasutusel on koduleht http://www.midrimaa.ee, mille kaudu teeb lasteasutus üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja andmed.

§ 9. Pitsat ja sümboolika

(1) Lasteasutusel on oma sümboolika.

(2) Lasteasutusel on oma nimetuse ja sümboolikaga dokumendiplangid ja pitsat.

§ 10. Eelarve ja pangakonto

(1) Lasteasutusel on oma eelarve, mis on Tartu linna eelarve osa.

(2) Lasteasutus kasutab linnavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

 1. peatükk

Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

 § 11. Tegevuse eesmärgid

 Lasteasutuse tegevuse eesmärgid on:

1) võimaldada hoidu ja alushariduse omandamist ühe aasta ja viie kuu kuni seitsme aasta vanustele lastele ja lastele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;

2) osutada lapsehoiuteenust ühe aasta ja viie kuu kuni kolme aasta vanustele lastele.

§ 12. Ülesanded

 Lasteasutuse ülesanded on:

1) luua lapse vanusele vastavad tingimused ja võimalused lapse hoidmiseks või lapsehoiuteenuse osutamiseks;

2) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks lapse ealisi, soolisi ning individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades;

3) luua tingimused ja võimalused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks, korraldada logopeedilist nõustamist ning pakkuda vajadusel teisi tugi- ja nõustamisteenuseid;

4) luua tingimused ja võimalused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennast usaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;

5) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;

6) tagada lasteasutuse arengukavas ja tegevuskavas sätestatud eesmärkide saavutamine ja tegevuste läbiviimine;

7) tagada lapse lasteasutuses viibimise ajal tema vaimne ja füüsiline turvalisus ning tervise kaitse;

8) korraldada õigusaktides sätestatud nõuete ja tervisliku toitumise põhimõtete alusel laste toitlustamist vastavalt päevakavale;

9) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd vanemate, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, haridusosakonna, teiste koolieelsete lasteasutuste ja muude organisatsioonidega;

10) kasutada lasteasutusele eraldatud ressursse (raha, hooned, õppevahendid jne) sihipäraselt ja otstarbekalt õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi kindlustamiseks;

11) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks, sealhulgas korraldada töötajatele tööalaseid koolitusi.

 

 1. peatükk

Lasteasutuse juhtimine

 § 13. Lasteasutuse direktor

 (1) Lasteasutust juhib direktor, kes vastutab lasteasutuse tegevuse eesmärkide ja ülesannete elluviimise, õppe- ja kasvatustegevuse, põhimääruse alusel lasteasutuses läbiviidava muu tegevuse, lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti lasteasutuse kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, säilimise ning korrashoiu eest.

(2) Lasteasutuse direktor kindlustab lasteasutuse tulemusliku ja häireteta töö ning lasteasutuse kodukorra ja töökorralduse reeglite täitmise.

§ 14. Lasteasutuse direktori ülesanded

(1) Lasteasutuse direktor:

1) korraldab lasteasutuse õppekava ja arengukava koostamist ja elluviimist, lasteasutuse sisehindamist ning tagab lapse arengut toetava õppekeskkonna kujundamise;

2) moodustab vastavalt vajadusele sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning haridusosakonna nõusolekul lapsehoiurühmad;

3) korraldab õigusaktide alusel laste vastuvõtmise lasteasutusse ja sealt väljaarvamise;

4) korraldab õigusaktides sätestatud nõuetele vastavalt hariduslike erivajadustega laste õppe- ja kasvatustegevust, moodustab selleks haridusosakonna nõusolekul sobitus- ja erirühmad;

5) teavitab lapsevanemaid muudatustest lasteasutuse töökorralduses;

6) korraldab lasteasutuse tegevuse korraldamiseks loodud organite tegevust ning tagab nende seaduslike ja pädevuse piires vastuvõetud otsuste täitmise;

7) otsustab personalivajaduse üle, kinnitab õigusaktides sätestatud korras lasteasutuse töötajate koosseisu, korraldab konkursse töötajate leidmiseks, sõlmib koosseisus ettenähtud ametikohtade täitmiseks töölepinguid, muudab, lõpetab ja ütleb neid üles, võtab töötajaid vastutusele töölepingu rikkumise eest;

8) loob lasteasutuse töötajatele töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavad töötingimused;

9) koostab ja kehtestab õigusaktides ettenähtud pädevuse piires lasteasutuse tegevust reguleerivad dokumendid (korrad, juhendid, juhised jne), sealhulgas sisehindamise korra, arenguvestluste läbiviimise korra, töökorralduse reeglid;

10) korraldab isikuandmete kaitset ja avalikule teabele juurdepääsu, samuti teabele juurdepääsupiirangute kehtestamise;

11) tagab lasteasutuse eelarve täitmise vastavalt õigus- ja haldusaktidega sätestatud nõuetele;

12) tagab riigiasutuste, linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuste nõutud aruannete koostamise ja esitamise, lasteasutuse, laste ja pedagoogidega seotud andmete kandmise kohustuslikesse andmekogudesse ja infosüsteemidesse;

13) koordineerib lasteasutuse osalemist siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides ja programmides ning tagab nende kaudu linnale võetud kohustuste tulemusliku täitmise;

14) täidab muid õigus- ja haldusaktide ning töölepinguga talle pandud tööülesandeid ja kohustusi.

(2) Ülesannete täitmiseks lasteasutuse direktor oma pädevuse piires:

1) esindab lasteasutust ja teeb Tartu linna nimel tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides sätestatud või töölepingus kokkulepitud ülesannete täitmisele;

2) planeerib lasteasutuse eelarve tulud ja kulud;

3) annab käskkirju;

4) annab töötajatele tööalaseid korraldusi;

5) esitab haridusosakonnale või haridusosakonna kaudu linnavalitsusele lasteasutuse tegevuseks vajalike dokumentide eelnõusid;

6) moodustab ajutisi töörühmi või komisjone;

7) korraldab hankeid;

8) allkirjastab lasteasutuse nimel dokumente;

9) teeb teisi vajalikke toiminguid.

 1. peatükk

Lasteasutuse tegevuse korraldamiseks loodud organid

 § 15. Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu

 (1) Lasteasutusel on pedagoogiline nõukogu, mis täidab õigusaktides sätestatud ülesandeid.

(2) Pedagoogilise nõukogu töökorra kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga.

§ 16. Lasteasutuse hoolekogu

Lasteasutusel on hoolekogu, mille liikmete valimise kord, volituste kestus ning ülesanded on kehtestatud linnavolikogu määrusega. Hoolekogu täidab ka muudes õigusaktides hoolekogule pandud ülesandeid.

§ 17. Lasteasutuse juhtkond

(1) Lasteasutusel on juhtkond, mis on direktorile lasteasutuse tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.

(2) Lasteasutuse juhtkonna koosseisu ja töökorra kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga.

 1. peatükk

Õppe- ja kasvatustegevuse alused

 § 18. Õppekava

 (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

(2) Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor käskkirjaga pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

(3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 19. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteasutusel on lasteasutuse tegevuskava ja igal rühmal päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, lasteasutuse õppekava, laste vanust ning Lõuna-Eesti ja Tartu kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevuskavad ja rühmade päevakavad kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 20. Kodukord

(1) Lasteasutusel on kodukord, mille koostab direktor ja esitab kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule. Lasteasutuse kodukorras nähakse muuhulgas ette:

1) rühma tegevustes osalemise korraldus;

2) laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise kord;

3) laste tervise kaitsmiseks ja haiguste ennetamiseks rakendatavad meetmed;

4) lasteasutuse hoones ja territooriumil keelatud tegevused;

5) lasteasutuse tegevuse korraldamiseks tehtud otsustest või kinnitatud dokumentidest lapsevanema või eestkostja (edaspidi vanem) teavitamise kord;

6) kodukorra rikkumise eest kohaldatavad meetmed.

(2) Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

§ 21. Lapse tervise kaitse

Lasteasutus tagab lapse lasteasutuses viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

 1. peatükk

Laste ja vanemate õigused ja kohustused

 § 22. Laste õigused

 Lapsel on õigus:

1) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise, sealhulgas kavandada oma tegevust ja osaleda valikute tegemisel;

2) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 23. Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanemal on õigus:

1) tuua laps lasteasutusse Tartu haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO kinnitatud koha kasutamise alguspäevast;

2) tuua laps lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal, järgides lasteasutuse päevakava ning õigus- ja haldusaktidest tulenevaid nõudeid;

3) saada pedagoogilt regulaarselt teavet lapse arengu ja õppimise kohta;

4) olla kaasatud õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisse ja läbiviimisse;

5) nõuda mõistlikkuse piires vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

6) saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;

7) tutvuda lasteasutuse õppe-, tegevus- ja päevakavaga, kodukorraga, menüüga ja muude lasteasutuse tegevust reguleerivate dokumentidega;

8) olla valitud hoolekogu liikmeks;

9) saada lasteasutusest ja haridusosakonnast teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse ning oma õiguste kohta;

10) pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse direktori, hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja haridusosakonna poole.

(2) Vanem on kohustatud:

1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja lasteasutuses alushariduse omandamiseks;

2) pidama kinni lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;

3) tasuma õigusaktide alusel kohatasu ja toitlustamise eest;

4) täitma lasteasutuse kodukorda, linnavalitsuse kehtestatud koha kasutamise tingimusi ning kandma vastutust nende rikkumise eest;

5) informeerima lasteasutust enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;

6) informeerima lasteasutust lapse eripäradest ja tervisehäiretest, sealhulgas nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine;

7) hoiduma lasteasutuse kasutuses olevate esemete kahjustamisest.

§ 24. Koostöö vanemaga

(1) Lasteasutuse pedagoogid teevad vanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

(2) Pedagoog teavitab regulaarselt vanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.

(3) Lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks viib pedagoog vanemaga vähemalt üks kord õppeaastas läbi arenguvestluse, kus annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest, selgitab välja vanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

(4) Vanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatustegevuse kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele rühma vanemate koosolekute ja hoolekogu koosolekute kaudu.

 1. peatükk

Lasteasutuse töötajad

 § 25. Lasteasutuse töötajate õigused ja kohustused

 (1) Lasteasutuse töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud töölepingus (sealhulgas ametijuhendis) ja töökorralduse reeglites, kollektiivlepingus, lasteasutuse kodukorras, seadustes ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktides.

(2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.

(3) Õpetajate kohustus on arendada lapsi lasteasutuse õppekava alusel, järgides lasteasutuse tegevuskava ja rühma päevakava. Õpetajad on kohustatud toetama ja nõustama vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

(4) Tugispetsialistide kohustus on pakkuda lapsele vajalikke tugiteenuseid.

(5) Lasteasutuse teiste töötajate kohustus on tagada lasteasutuse häireteta ja tulemuslik töö, asjaajamise korraldamine, heaperemehelik majandamine, linnavara ja muude esemete säilimine ning korrasolek.

(6) Lasteasutuse töötajad on kohustatud andma teavet linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

(7) Lasteasutuse töötajatel on õigus:

1) täiendada oma erialaseid või pedagoogilisi teadmisi vastavalt töölepingu seadusele ja täiskasvanute koolituse seadusele;

2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;

3) esitada lasteasutuse direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ning pöörduda oma õiguste kaitseks haridusosakonna poole.

(8) Lasteasutuse töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

 1. peatükk

Lasteasutuse tegevuseks loodud tingimused

 § 26. Vara

 (1) Lasteasutuse kasutuses olev vara on lasteasutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu linnavara, õigused ning hüved. Lasteasutuse kasutuses oleva linnavara omanik on Tartu linn.

(2) Linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Tartu linnale rahaliste kohustuste võtmine toimub Tartu linnavara eeskirjas ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

§ 27. Rahalised vahendid ja raamatupidamine

(1) Lasteasutuse tegevust rahastatakse riigieelarvest ja linnaeelarvest, sihtotstarbelistest ning projektipõhistest eraldistest ja annetustest ning õppekavavälisest tasulisest tegevusest saadud laekumistest.

(2) Lasteasutuse õppekavavälised tegevused on:

1) toitlustamine;

2) huvitegevus;

3) lasteasutuse kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;

4) koolituste korraldamine;

5) kultuuriürituste korraldamine;

6) paljundusteenus.

(3) Lasteasutuse direktor otsustab, kas õppekavavälist tegevust viiakse läbi tasulise või tasuta teenusena. Tasuliste teenuste hinnad (välja arvatud toitlustamine) kehtestatakse linnavolikogu kehtestatud korras.

(4) Lasteasutuse raamatupidamisarvestust korraldab rahandusosakond koos lasteasutuse direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

 1. peatükk

Järelevalve

 § 28. Haldusjärelevalve

 (1) Haldusjärelevalvet lasteasutuse õppekasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium õigus- ja haldusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

(2) Kui haldusjärelevalve tulemusel tehtud ettekirjutuse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha, tasutakse see lasteasutuse eelarvest.

§ 29. Teenistuslik järelevalve

Lasteasutuse ja lasteasutuse direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teeb teenistuslikku järelevalvet linnavalitsus.

 1. peatükk

Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 § 30. Lasteasutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteasutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

(2) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata koha kasutamist teises lasteasutuses.

(3) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel täidab lasteasutuse direktor lasteasutuse tegevuse käigus Tartu linnale võetud kohustused ja nõuab sisse võlad, arvestades linnavalitsuse asjakohaste juhistega.

/ allkirjastatud digitaalselt /  
Aadu Must
Esimees

Andmekaitsetingimused_lasteaiad_06.11

Tartu Lasteaed Midrimaa andmekaitsetingimused

 

 1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted
  • Tartu Lasteaed Midrimaa töötleb isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.
  • Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
  • Töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel teavitame Teid töödeldavatest isikuandmetest ja töötlemise eesmärgist nõusoleku võtmisel.
  • Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

 

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
  • Tartu Lasteaed Midrimaa isikuandmete töötlemise peamiseks eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine.
   • Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleme isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele.
   • Eriliiki isikuandmeid (terviseandmeid) töötleme koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks, milleks on lapse erivajaduse toetamine ja tugiteenuste pakkumine. Lisaks on vastavalt Sotsiaalministri määrusele (24.09.2010 nr 61) „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 7 lõikele 2 vanem kohustatud informeerima lasteasutuse direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
   • Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks, sealhulgas Teiega tõhusa infovahetuse korraldamiseks, kasutame lasteaia e-päevikut Eliis. E-päeviku keskkonnale on juurdepääs piiratud vastavalt kasutajale antava kasutajatunnuse ja salasõnaga või muu turvalise autentimisviisiga. Igal kasutajal on võimalik tutvuda e-päeviku keskkonna vahendusel tema kohta kogutud isikuandmetega ja parandada vajadusel enda kohta käivaid teatud andmeid.
   • Haridusteenuse osutamiseks kasutab Tartu Lasteaed Midrimaa Tartu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO. Tartu Lasteaed Midrimaa kannab registrisse koolieelses lasteasutuses kohta kasutava lapse andmed vastavalt Tartu haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärusele. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil tartu.ee/arno. Registris on võimalik tutvuda enda ja oma lapse kohta kogutud isikuandmetega ja parandada vajadusel teatud enda kohta käivaid andmeid.
  • Avalikustame enda lasteaia kodulehel ja/või lasteaia poolt hallatavates sotsiaalmeedia kanalites pilte/videomaterjali avalikest üritustest (näiteks lõpuaktused, spordivõistlused). Muudel juhtudel küsime Teilt lapse piltide/videomaterjali avalikustamiseks nõusolekut
  • Selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude esitamisel töötleme Teie isikuandmeid Teile vastamise eesmärgil.
   • Kui peame Teile vastamiseks tegema täiendavaid järelpärimisi, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalses ulatuses, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.
   • Kui meile saadetud selgitustaotlusele/märgukirjale/teabenõudele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid vastavast edastamisest.
   • Seaduse kohaselt peavad kirjavahetuse andmed olema nähtavad dokumendiregistri avalikus vaates, mistõttu registreerime eraisikute poolt saadetud kirjad nimetatud registris. Eraisikust kirja saatja või saaja nime me ei avalikusta ning dokumendiregistri avalikus vaates on nähtavad üksnes eraisikust saatja või saaja nime initsiaalid. Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel, siis palume kasutada mitte oma era-, vaid tööalaseid kontaktandmeid. Sellised kontaktandmed on dokumendiregistris avalikud.
  • Tööle kandideerimisel töötleme Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
   • Sobivuse hindamiseks kogume Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
   • Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
   • Säilitame värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks – kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
   • Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

 1. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine
  • Kui dokument sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see dokumendiregistrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatud juurdepääsupiirangute alustele.
  • Lasteaias käivate laste nimesid me lasteaia kodulehel ei avalikusta.
  • Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks kohalikule omavalitsusele, riiklikele registritele nagu Eesti Hariduse Infosüsteemi ja Eksamite Infosüsteemi, Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile).
  • Lisaks edastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

 

 1. Isikuandmete säilitamine
  • Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.
  • Lähtume dokumentide säilitamisel haridus- ja teadusministri määruses (31.08.2011 nr 44) „Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord“ sätestatud tähtaegadest.
  • Täpsemalt on kehtestatud dokumentide säilitamistähtajad Tartu Linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Näitlikustamiseks mõningaid isikuandmeid sisaldavate või sisaldada võivate dokumentide üldiseid säilitustähtaegu:
 • käskkirju laste ja õpilaste kohta säilitatakse 7 aastat;
 • päevikuid säilitatakse 5 aastat;
 • kirjavahetust laste ja õpilaste liikumise ning koolikohustuse täitmise küsimustes säilitatakse 5 aastat.

 

 1. Isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimine
  • Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.
  • Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

 

 1. Teie õigused
  • Järgnevate õiguste teostamiseks saate pöörduda Tartu Lasteaed Midrimaa poole e-posti aadressil midrimaa@raad.tartu.ee. Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22.
  • Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas Tartu Lasteaed Midrimaa töötleb. Teie pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.
   • Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.
   • Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustada riiklikku julgeolekut;
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.
   • Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
   • Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.
   • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.
    • Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.
   • Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

 1. Andmekaitsespetsialist

Tartu Lasteaed Midrimaa on määratud andmekaitsespetsialist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 37-39. Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate täiendavate küsimuste korral saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@raad.tartu.ee.