Arengukava

Arengukava_2017-2022

TARTU LASTEAED MIDRIMAA

ARENGUKAVA 2017-2022

     Sissejuhatus

Tartu Lasteaed Midrimaa arengukava 2017-2022 jätkab arengukavas 2014-2016 püstitatud eesmärkide ja tegevuste arendamist, juhindudes kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest (Tartu Linna arengukava 2013-2020 a) ja sisehindamise aruandest 2012-2015, samuti lapsevanemate rahulolu ja ootuste küsitlustest kolme aasta lõikes. Lasteaia arengukava on kavandatud seekord kuueks aastaks. Selle käigus kujuneb põhjalikumalt välja lasteaia eripära, pikem periood võimaldab piisavalt tegeleda püstitatud eesmärkide täitmisega.

Tartu Lasteaed Midrimaa üldandmed ja hetkeseisu kirjeldus.

Ajalugu Tartu Lasteaed Midrimaa on koolieelne munitsipaallasteasutus, hõlmates endas 6 aiarühma ja 1 laste hoiurühma alla 3 a lastele (mis töötab alates 2014a sügisest ).  Registrikood: 75007209Tel: 736 1613; mob: 523 1784

Õppe-ja kasvatustöö korraldusAlates 1996.aastast rakendatakse lasteaias Hea Alguse lapsekeskset metoodikat, mis on lasteaia jaoks oluline tööks väikeste lastega. Uued töötajad läbivad tööle asudes lapsekeskse koolituse, et järjepidevalt viia ellu metoodika põhimõtteid. Personal teeb koostööd lapse erivajaduste märkamisel ja toetamisel; vajadusel otsib abi väljastpoolt lasteaeda. Lasteaed väärtustab tihedat koostööd peredega.Arengukava perioodil 2014-2016 toimus märkimisväärne töökorralduse muutus. Lasteaia kolmes rühmas rakendati 1 õpetaja ja 2 õpetajat abistava töötaja süsteemi. Põhitähelepanu suunati suurema arvu täiskasvanute olemasolule rühmas ehk laste ja täiskasvanute suhtarvule. Töökorralduse kardinaalsel uuendamisel arvestati vabatahtlikkuse printsiipi s.t. rühmaõpetaja valmisolekut uuenduseks. See võimaldas üle vaadata palgapoliitika ja maksta juhtivõpetajale keskmisest suuremat töötasu. Lasteaia eripäraks on lapsekeskse metoodika (Hea Algus) rakendamine. Uue pedagoogi värbamisel on lasteaias kesksel kohal lasteaiaõpetajate pidev koolitus ja sellekohane praktiliste kogemuste jagamine. Töös lastega pööravad pedagoogid suurt tähelepanu draamamängudele. Igal aastal on kõik rühmad valmistanud ette näidendi, mida esitatakse kaaslastele ja lapsevanematele. Eelmise arengukava jooksul seati sisse laste draamatuba, korrastati ja süstematiseeriti kostüüme, valmistati juurde uusi. Plaanis on lasteaia eripära rõhutamisega jätkata draamamängude kasutamist, tutvuda kodulinn Tartu ja lasteaia lähiümbrusega

Email: midrimaa@raad.tartu.ee

Üldpind: 4106 m2 kogu krundi pindala

Tartu Lasteaed Midrimaa Vanemuise 28; 51003

1.2. Üldandmed:

Aastatel 2014 – 2016 arengukava perioodil paranesid tunduvalt lasteaia olmetingimused, siseruumid said remonditud ja värviküllase ilme. Mänguväljakule kerkis lava laste esinemiseks, õppekava toetava projekti raames hankis lasteaed õuepidude läbiviimiseks helitehnika. Draamafestivaliks valmis lava, mida saab lasteaed kasutada erinevate ürituste läbiviimiseks. Tulenevalt hoone vanusest (65 tegutsemisaastat) on lasteaia probleemiks pidevad avariilised remondid, mis on häirinud töötajate tööd lastega.

 1.3 Töötajad

Hetkel on Midrimaal 9 rühmaõpetajat, kellest 6 on kõrgharidusega ja 3 keskeriharidusega. Erialaspetsialistidest on rakendatud liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, logopeed; koolivalmidust toetab spetsiaalselt Midrikooli õpetaja – kes kõik omavad erialast kõrgharidust.

Esmakordselt 2015/2016 rakendati tööle 3 juhtivõpetajat, kelle kõrval alustasid tööd õpetaja-assistendid ehk 1+1+1 süsteem. Õpetaja-assistentidest kaks õpivad kõrgkoolis ja kaks on läbinud lapsehoidja koolituse. Liikumisõpetaja ametikoht on rakendatud neljas vanemas aiarühmas, 3 aastastele võimaldavad füüsilist liikumist rühmaõpetajad. 2014.a septembrikuust avati Midrimaa lasteaia juurde lastehoiurühm (aadressil Ülikooli 1), kus on rakendatud tööle 3 lapsehoidjat 15 lapsele.

Eelpool nimetatud arengukava perioodil vahetus erinevatel põhjustel mitmeid pedagooge (lapsehoolduspuhkus, edasiliikumine ametipostil). See oli üks põhjus üleminekuks 1+1+1 süsteemile.

Lasteaed loobus ka tervishoiutöötajast, kuna sellele ametikohale ei jätkunud piisavalt tööülesandeid. Juhtimises jaotati ülesanded majandusjuhataja, õppealajuhataja ja direktori vahel.

1.4. Lasteaiahoone

 Õues mängimiseks on lastel igati soodsad võimalused. Lastevanemate abiga on tehtud palju vajalikke töid: paigaldatud 3-4a mänguplatsile nõuetekohane ronimiskompleks; maja ette jalgrataste hoidikud jne. Lasteaed on valmis EV 100 aastapäeva raames ehitama lasteaia mänguväljakule sportlike tegevuste propageerimiseks ja harrastamiseks seiklusraja (valmimas on projekt, kuhu kaasame lapsevanemaid, Tartu linna ja Keskkonnainvesteeringute Keskust). Rõhutame, et seni on Midrimaa lasteaia mänguväljak olnud suvel, nädalavahetustel avatud kõigile Tartu linna lastele.

Tartu Lasteaed Midrimaa lasteaiaarenduse põhimõtted ja valdkonnad

Visioon: Midrimaale on hea tulla – siin on hea olla!

Lasteaed soovib tagada lastele lapsepõlve unistustemaa, kus on loodud kodune, turvaline, vaimne ja füüsiline keskkond. Visiooni elluviimiseks peab lasteaed oma kohuseks perede rolli tähtsustamist, kuna ainult lapsevanematega koostöös suudab lasteaed tagada lastele turvalise ja arengut toetava õhkkonna.

Missioon: Lasteaed toetab lapse mitmekülgset arengut, loob turvalise ja lapsekeskse õhkkonna koostöös lapsevanematega.

 Tegevuse põhieesmärk: Võttes aluseks lasteaia visiooni ja missiooni, on Tartu Lasteaed Midrimaa tegevuse põhieesmärk:

 • Lasteaed tagab lastele eakohase, turvalise, arengut ja valikuid võimaldava õpi – ja mängukeskkonna.
 • Lasteaias on kesksel kohal laps – iga lapse individuaalsuse märkamine, julgustamine ja tunnustamine, eduelamuse tagamine.
 • Lasteaias on tähtsal kohal avatus, lapsevanemate kaasatus lasteaia tegevustesse.
 • Lasteaed toetab laste koolivalmiduse saavutamist ja sujuvat üleminekut kooli.

2.4. Lasteaia väärtused

AUSTUS –lugupidavad suhted töötajate, laste ja lapsevanemate vahel tagavad turvalise ja salliva lasteasutuse mikrokliima.

TURVALISUS – toetav vaimne ja füüsiline mikrokliima tagab võimaluse tunda end vajaliku ja väärtuslikuna nii lastel, lapsevanematel kui ka personalil. Kehtivad kokkulepitud reeglid, mida järgitakse omavahelises suhtlemises.

LOOVUS – kõigile valikute võimaldamine, loovad mõtted ja ideed väärivad toetust ja tähelepanu. Lasteaias on oluline iga laps oma erilisuse ja ainulaadsusega.

SALLIVUS – üksteisega arvestamine; erisuste märkamine ja toetamine eetiliste normide ja väärtuste piires. Siinkohal tähtsustatakse headust probleemide lahendamisel: HEA SÕNA VÕIDAB VÕÕRA VÄE!Lasteaia moto: MINA ARMASTAN OMA KODU                                                                               Esiletõstmist väärivad professionaalsed erialaspetsialistid (logopeed, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja), kes koos rühmaõpetajatega on taganud väga hea laste koolivalmiduse ja lastevanemate rahulolu.  

Meie tugevus

Hetkeolukorra analüüs

3.1. Eestvedamine ja juhtimine

3. Tartu Lasteaed Midrimaa arengusuunad tegevuskava aastatel 2017-2022

Lasteaia juhtimine pole viimase kaheksa aasta jooksul muutunud. Küll aga on eestvedamisel ja juhtimisel olnud mõningaseks takistuseks pedagoogide vahetumine. See on mõjutanud lasteaia põhiväärtustest kinnipidamist.

Esiletõstmist väärivad professionaalsed erialaspetsialistid (logopeed, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja), kes koos rühmaõpetajatega on taganud väga hea laste koolivalmiduse ja lastevanemate rahulolu.

Positiivseks võib lugeda lasteaia koostöövalmidust erinevate tasemetel (rühma meeskond ja erialaspetsialistid, lapsevanemad jt. huvigrupid)

 • Aktiivne, ühtehoidev personal;
 • Lasteaial on oma traditsioonid ja sümboolika;
 • Kogu lasteaia personal on kaasatud otsuste tegemise protsessi ja arendustegevusse;
 • Lasteaial on oma kinnitatud arengukava; tegevus lähtub arengukavast;
 • Lasteaial on koostatud tegevust reguleerivad dokumendid;
 • Toimiv sisehindamissüsteem.

Parendusvaldkonnad

 • Uued töötajad ei jaga ühiseid väljakujunenud väärtusi;
 • Lasteaia eripära rõhutamine vajab kogu personali teadlikku ja aktiivset kaasalöömist;
 • Kõik töötajad ei pea vajalikuks sisehindamist, oma tegevuse ülevaatamist ja korrigeerimist. Tartu Lasteaed Midrimaa toimib jätkusuutlikult tänu ühtselt kujundatud väärtustele. Kõik töötajad on kaasatud lasteaia tegevuse kavandamisse ja tegevuste analüüsi. Laste arengut toetavad pädevad ja motiveeritud töötajad/pedagoogid
 • Tegevusprioriteedid ja -kava:

Põhieesmärk 

 • Lasteaia õppekava täiendamine; jätkame oma eripära rõhutamist (lapsekeskne metoodika, kodulinn Tartu, draamamängud) ;
 • Järgitakse väljakujunenud traditsioone;
 • Lasteaia põhiväärtuste elluviimine läbi visiooni ja missiooni;
 • Personali arengut kavandatakse ja toetatakse lähtuvalt töötajate eneseanalüüsist ja arenguvestlustest;
 • Omandatud kogemusi tutvustatakse ja koolitustel õpitut jagatakse omavahel ehk kolleegilt kolleegile õppimise kaudu;
 • Uute töötajate toetamiseks rakendatakse mentorsüsteemi.

3.1.1 Tegevuskava

Tegevus Tulemus Teostaja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Finantseerimisallikas
3.1.1.1Lasteaia (La) esindamine ja tegevuse tutvustamine seminaridel, foorumitel, töörühmades Töötajad on aktiivsed ja löövad kaasa nii tööalastes ettevõtmistes kui ka väljaspool tööd Juhtkond ja arendus

töögrupp

x x x x x x Lasteaed
3.1.1.2 Lasteaia õppekava üldosa täiendamine Lasteaia eripära ja oma nägu on välja kujunenud Õppeala

juhataja

x x x x Lasteaed
3.1.1.3 Lasteaia laste arengu hindamine Lasteaias on oma vorm laste arengu hindamiseks

Arenguvestluste järjepidevus ja kvaliteet on tagatud;

Arendus

töögrupp

x x x Lasteaed
3.1.1.4 Pedagoogide ja töötajate oskuste toetamine tööks erivajadustega lastega Toetatakse üksteist probleemsete laste käitumise ja erivajaduste märkamisel; töötajatele tagatakse iga aastal vähemalt 1 sellealane koolitus Kogu personal x x x x x x Lasteaed
3.1.1.5 Sisehindamise (SH) korra täpsustamine Sisehindamine on järjepidev protsess; täpsustatud on rühmasiseseid näitajaid ja nende kogumist Juhtkond x x x x x x Lasteaed
3.1.1.6 Tagasiside küsimustike läbiviimise korra täpsustamine, ankeetide korrigeerimine Töötajad ja huvigrupid on kaasatud lasteaiaelu mitmekesistamisse; tagatud on puuduste kõrvaldamine Juhtkond x x x x Lasteaed
3.1.1.7 Lasteaia kodu-ja sisekorra uuendamine La dokumendid on kaasaegsed ja arvestavad laste ja lapsevanemate vajadusi Juhtkond x x Lasteaed
3.1.1.8 Lasteaia dokumentatsioon (tervisekaitse nõuded ja turvalisus; riskide hindamine) Dokumendid on nõuetekohased ja vastavad kehtestatud riiklikele nõuetele; toimub pidev ülevaatus Juhtkond x x x x x x Lasteaed
3.1.1.9 Lasteaia sümboolika ja nimega seotud /Midrimaa/ rõhutamine Töötajatel on valminud eririietus, nimesildid Juhtkond ja hoolekogu x x Lasteaed ja Kultuurkapitali juurde loodud allfond
Arengukava 2023-2025 x x direktor
 • Tegevuse tulemusi hinnatakse
 • töötajate rahuloluküsitluste põhjal;
 • dokumentide olemasolu ja seisundi põhjal;
 • vaatluste kaudu.

3.2. PersonalijuhtimineHetkeolukorra analüüsTugevused

Pedagoogide värbamine toimub avaliku konkursi teel, eelistades lapsekeskse lähenemisviisiga lasteaiaõpetajaid; vajadusel tagab lasteaed õpetajale Hea Alguse lapsekeskse koolituse. Meeskonnavestlused tagavad sujuvama meeskonnatöö ja parema töö planeerimise.

Personali arendamine asutuse ja töötaja vajadusi arvestades ehk paindlikud koolitustingimused. Personal rakendab oma töös koolitustel saadud teadmisi: lapsest lähtuva õpetuse põhimõtete järgimist; „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika rakendamist. Lasteaed võimaldab seadusest tulenevaid koolitusi (toiduhügieen, esmaabi, ohukoolitused jne.), samuti töötaja enda koolitusvajadusi silmas pidades.

Personal on motiveeritud ja oma tööga rahul (rahuloluküsitluste tulemused). Rakendatakse Midrimaa tunnustussüsteemi (uuendatud 2016.a kevadel). Lisaressursside leidmine koolitusteks (osalemine projektides, lapsevanemate kaasamise kaudu jne.)

Parendusvaldkonnad

 • Jätkata 1+1+1 süsteemi korraldust rühmatöös;
 • Õpetaja professionaalsuse tõstmine tööks erivajadustega lastega;
 • Erialaspetsialisti töömahu tõus (logopeedi töökoormuse tõstmine 1,0; võimalusel eripedagoogi töölerakendamine);
 • Meeskonnakoolitused koostööoskuste parandamiseks.

 Põhieesmärk

 Tartu Lasteaias Midrimaa töötavad professionaalsed ja koostöövõimelised inimesed, kes tunnevad ja toetavad lapse arengut. Kogu kollektiiv on võtnud omaks õppiva organisatsiooni tunnused ja hoiakud: aktiivselt soovitakse osaleda majasisestel koolitustel; oma teadmisi rakendatakse praktilises töös; omandatud kogemusi tutvustatakse üksteisele; koolitustel õpitut jagatakse lasteaias nn.  kolleegilt kolleegile; lapsevanematelt töötajatele jne. kaudu. Uute töötajate toetamiseks rakendatakse mentorsüsteemi.

Tegevusprioriteedid ja -kava:

 • Õpetajate töögruppide töölerakendamine vastavalt õppeasutuse vajadustele ja eripärale, tugipersonali kaasamine;
 • Sisekoolituse mitmekesistamine;
 • 1+1+1 süsteemi edasiarendamine; assistendid toetavad rühma õpetajat enamikes rühmades;
 • Õpetajate erialaliste teadmiste ja kompetentsuse tõstmine tööks erivajadustega lastega;
 • Õpetajate kompetentsuse tõstmine infotehnoloogia vahendite kasutamise osas (töös lastega);
 • Eesti Vabariigi 100 tähistamise raames erinevate projektide kirjutamine (Keskkonna investeeringute keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, õppekava toetav projekt jne.), sealhulgas lapsevanemaid kaasates;
 • Õpetajate arenguvajaduste väljaselgitamine läbi õpetaja eneseanalüüsi ja arenguvestluste;
 • Võimalusel jätkatakse laste toitlustamist kohapeal, s.t. hästi renoveeritud lasteaia köögis

3.2 Tegevuskava

Tegevus Tulemus Teostaja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fin. allikas
3.2.1 Arendustöö

gruppide tegevuse ülevaatus

Õpetajad teevad koostööd vabalt valitud töögrupis (lastea arengu hindamine, riskide hindamine, arendustöögrupid) Juhtkond,

Arendustöö

grupid

x x x x x x Lasteaed
3.2.2 Ühiskoolitus naaberlaste

aiaga ja Tartu linna teiste lasteaedade personaliga

Personali suhtlusvõrgustik on arenenud Juhtkond x x x x Lasteaed
3.2.3 Personali sisekoolituse   mitmekesistamine Sisekoolitused toimuvad vaheldusrikkalt kogu personalile Juhtkond ja arendustöö

grupp

x x x x Lasteaed
3.2.4 Liitumine mõne õppekava toetava projektiga (samuti rahvus

vahelisega)

Õpetajad otsivad aktiivselt lisavõimalusi õppeasutuse arendamiseks. Juhtkond, töögrupid x x x x x Lasteaed
3.2.5 Töötajate tunnustamine Töötajate töötulemusi märgatakse ja tunnustatakse Juhtkond, õpetajad x x x x x x Lasteaed
3.2.6 Õpetajate oskuste laiendamine infotehnoloogia vahendite kasutamise osas (robootika ) Õpetajad tagavad laste arengu läbi infotehnoloogia vahendite kasutamise x x x x Lasteaed

Tegevuse tulemusi hinnatakse

 • statistika põhjal õpetajate ja tugipersonali osalemise kohta lasteaia arendustegevuses; kutsealases tegevuses väljaspool lasteaeda;
 • statistika põhjal koolitustel osalemise kohta;
 • õpetajate kvalifikatsiooni, töötajate tunnustuste jm põhjal;
 • töötajate rahuloluküsitluste tulemuste alusel;
 • arenguvestuste läbiviimise kaudu.  Lapsevanemad on aktiivsed ja nõudlikud partnerid lasteaiaelu puudutavates küsimustes. Hoolekogu kaudu osalevad lapsevanemad lasteaia juhtimises, ollakse aktiivsed rühma ümarlaudades, korraldatakse ühisüritusi, lahendatakse esilekerkinud probleeme. Lasteaed peab oluliseks koostööd Hea Alguse koolituskeskuse, naaberlasteaedade ja vabariigi teiste lasteaedadega, millest nähtut ja kogetut kasutatakse igapäeva töös (Rakvere lasteaed Triin, Jõgeva lasteaed Karikakar, Võru lasteaed Okasroosike). Seoses praktika korraldamisega on välja kujunenud tihe koostöö erinevate kõrgkoolidega (Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Tervishoiukõrgkool, Tartu Kõrgem Kunstikool).

Oluline tugevus

 Hetkeolukorra analüüs

3.3. Koostöö huvigruppidega

Lasteaias on määratletud huvigrupid. Lapsevanemad ja hoolekogu osalevad aktiivselt õppe- ja kasvatusprotsessis ning lasteaia arendustöös. Lapsevanemad usaldavad töötajaid ja on rahul lasteaia tegevusega (lapsevanemate rahuloluküsitlused). Lasteaed kindlustab võimaluse üliõpilastele sooritada õppepraktika kogenud mentori juhendamisel, koostöös Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiukõrgkooliga. Lasteaias võimaldatakse tegutseda paljudel huviringidel, kes kasutavad tasuta lasteaia ruume (Akrose klubi akrobaatika, tüdrukute tantsuring, teadusring Kolm Põrsakest, kunstiring ja inglise keel). Teeme koostööd Hariduse Tugiteenuste Keskusega, piirkonna koolide (Mart Reiniku Kool ja Herbert Masingu Kool) ja teiste lasteasutustega (eralasteaed Terake, Kõrveküla lasteaed Päikeseratas, Tartu Kesklinna Lastekeskus, Tartu lasteaed Naerumaa).

Parendusvaldkonnad

 • Paindlik suhtlemisoskus järjest teadlikumate lastevanematega;
 • Oskus kasutada lastevanemate potentsiaali (nt. projektide leidmisel ja elluviimisel);
 • Initsiatiivikus ja julgus uute huvigruppide leidmisel ja koostöö kavandamisel (sõpruslasteaed raja taga, huvitav huviring jne);
 • Koostöövõimaluste leidmine avatava Eesti Rahva Muuseumiga.

Üldeesmärk

Lasteaiale olulised huvigrupid on määratletud ja kaasatud laste ja lasteaia arengu toetamisse. Lapsevanematega info vahetamiseks kasutatakse mitmeid erinevaid võimalusi: stendid, lapsevanemate ümarlauad, arenguvestlused, rühmade listid, rühmatelefonid ja uuenenud kodulehekülg. Lasteaed tagab lapse jaoks motiveeriva ja toetava õpi- ja arengu  keskkonna, tänu millele laps, lapsevanem ja töötaja tahavad lasteaeda tulla ja siin olla. Lasteaed soovib hoida  positiivset ja lapsesõbralikku  imagot nii laste, lapsevanemate kui ka avalikkuse silmis.

Tegevusprioriteedid:

 • Lastevanemate perepäevade korraldamine kevadel ja sügisel; lastevanemate igakuised rühma ümarlauad; lastevanemate kaasamine rühma tegevustesse; uute laste vastuvõtu päev;
 • Koostöö Tartu linna erinevate asutustega nagu Eesti Rahva Muuseum (ERM); Tartu Mänguasjamuuseum, Tartu Linnamuuseum, teater Vanemuine, Oskar Lutsu nimeline Raamatukogu; Tartu Kunstimuuseum.
 • Koostöö Hea Alguse Koolituskeskusega; tegevpedagoogide ja tugipersonali praktiline koolitamine lapsekeskse metoodika rakendamiseks (pidev);
 • Koostöö kõrgkoolidega (Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool), tudengite tööpraktika korraldamine;
 • Sidemete arendamine teiste Tartu linna ja vabariigi lasteaedadega; parima praktika rakendamine oma asutuses;
 • Lapsevanemad usaldavad õpetajaid ja on rahul lasteaia tegevusega;
 • Tartu Kultuurkapitali juurde loodud Midrimaa lasteaia allfondi kaudu erinevate tegevuste ja vahendite soetamiseks võimaluste kasutamine; aktiivne osalemine erinevates projektides;
 • Jätkuvalt tihe koostöö erinevate huvikoolide ja klubidega huvihariduse propageerimisel lasteaias.

3.3 Tegevuskava:

Tegevus Tulemus Teostaja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fin.allikas
3.3.1 Koostöö kavandamine Lapsevanematega koostöö on toetav ja usalduslik; informatsioon jõuab kõikide peredeni Kogu personal x x x x x x Lasteaed
3.3.2 Koostöö lasteaia hoolekoguga Koostöö hoolekoguga on konstruktiivne, probleemid lahendatakse jooksvalt, hoolekogu osaleb Eesti Vabariik 100 tegevuste kavandamises ja läbiviimises Direktor x x x x x Lasteaed
3.3.3 Koostöö Hea Alguse Koolitus

Keskusega (HA)

Osalemine HA lasteaedade võrgustikus.

Koostööplaanide koostamine

Juhtkond x x x x x x Lasteaed
3.3.4 Koostööprojektid Koostöö Keskkonna Investeeringute Keskusega- koostööprojekt avardamaks laste loodusalaseid teadmisi ja rohelist mõtteviisi Töörühm x x x x Lasteaed
3.3.5 Koostöö praktika juhendamisel Lasteaed teeb koostööd kõrgkoolidega ja praktikantide edukas juhendamine Juhtkond x x x X
3.3.6 Koostöö huviringi juhtidega Huvitegevuse korraldamine lasteaias (õppekava toetavalt) Juhtkond x x x x x x Lasteaed
3.3.7 Huvi- gruppide kaasamine Koostöö Tartu linna asutustega, omavalitsusega, naaberlasteaedade ja HA lasteaedadega. Juhtkond x x x x x x Lasteaed
3.3.8 Lasteaia 70. Aastapäeva tähistamine Lasteaia 70.aastapäeva tähistamine, endiste töötajate ja laste kaasamine. Juhtkond x Lasteaed
3.3.9 Koostööpartnerite leidmine Lasteaed on leidnud uusi õppetööd rikastavaid koostööpartnereid (ERM, teater Vanemuine jt.) Kogu personal x x x x x x Lasteaed
3.3.10 Huvi-

gruppide kaasamine

Eesti Vabariik 100 tähistamine

Perede kaasamine lasteaia ellu

Eesti Vabariik 100 tähistamine kõigi töötajate, lapsevanemate ja laste kaasamine

Juhtkond ja õpetajad x Lasteaed
3.3.11 Huvigruppidega koostöö Huvigruppide ootuste ja rahulolu hindamine Lasteaiaõpetajad x x x x Lasteaed

Tegevuse tulemusi hinnatakse

 • statistiliste andmete alusel huvigruppide aktiivsuse/ osaluse ja tegevuse tõhususe kohta;
 • kajastatus meedia põhjal;
 • rahuloluküsitluste ja sisehindamise läbiviimise tulemuste põhjal.

3.4. Ressursside juhtimine

Hetkeolukorra analüüs 

Tartu linna poolt eraldatav eelarve võimaldab lasteaial rahuldavalt toime tulla. Lastele on tagatud piisavalt mängu – ja õppevahendeid. Võimalus on pidevalt uuendada õppe- ja muud vajaminevat inventari. Aktiivne ja koostöövõimeline töötajaskond ja lapsevanemad (Caparoli värviprojekt, lava ehitamine ja kodulehekülje uuendamine). Õppekava toetavate projektides aktiivne kaasalöömine ja elluviimine (Draamafestival, lugude jutustamine).

Parendamisvaldkonnad

Peamine tugevus

Kolme aasta jooksul viidi lasteaias läbi rida kapitaalremonttöid: 2 rühmaruumi remont; köögi ventilatsiooni uuendamine; uue toidulifti paigaldamine, liftiruumi remont; jalgrattahoidikud lasteaia hoone ette; lasteaed Midrimaa silt välisukse kõrvale; treppidele laste käsipuud; tuletõkkeustele automaatsulgurid. Lisaks uuendati lasteaia kodulehekülge ning igas rühmas on olemas arvuti ja internetiühendus.

 Keldrikorruse ruumide seinte renoveerimine (niiskuskahjustused);

Neljas rühmaruumis remondi läbiviimine;

Saali uue klaveri muretsemine;

Söögitoa mööbli väljavahetamine;

Laste mööbli järk-järguline väljavahetamine rühmades;

Lasteaia hoone välisfassaadi värvimine;

Töötajatele parkimisvõimaluse tagamine;

Prügimaja ehitamine (lukustatud).

Üldeesmärk. Lasteaed soovib jätkata laste toitlustamist kohapeal, et paremini toime tulla laste individuaalsete eripäradega. 

3.4 Tegevuskava

Tartu lasteaed Midrimaa tagab lastele, töötajatele ja lapsevanematele arengut toetava vaimse ja füüsilise keskkonna. Kõige olulisem, et keskkond (ruumid) oleksid kvaliteetselt remonditud, kaasaegsed ja lapsesõbralikud. Lasteaia töötajad omalt poolt tagavad ruumide otstarbeka kasutamise; õppevara ja vahendite korrasoleku, mis võimaldavad kindlustada lastele nõuetekohase alushariduse.

Tegevus Tulemus Teostaja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Allikas
3.4.1 Informatiivne lasteaeda tutvustav kodulehekülg Kodulehekülge pidevalt täiendatakse; tutvustatakse lasteaia tegevust Juhtkond x x x x x x Lasteaed
3.4.2 Lisavahendite hankimine projektitöö kaudu Vähemalt üks projekt aastas on rahastatud Juhtkond x x x x x Lasteaed
3.4.3 Lasteaia siseruumide remont Remonditud on söögisaali seinad; rõivistute seinad; nelja rühmaruumi värskendamine, erialaspetsialistide ruumi põrandakatte vahetamine Juhtkond x x x x x x Lasteaed ja kohalik omavalitsus
3.4.4 Lasteaia õppeinventari uuendamine Rühmades on uuendatud laste mööblit ja

saali on ostetud uus klaver

Juhtkond x x x x x x Lasteaed
3.4.5 Õueala täiendamine lasteaia õppesuundadest lähtuvalt Puude põõsaste märgistamine, õpperajad, peenrad jne. x x Lasteaed
3.4.6 Lasteaiaruumide otstarbekas kasutamine laste tarbeks Erinevatele huvialaringidele ruumide võimaldamine Juhtkond ja hoolekogu x x x x x x Lasteaed

3.5. Õppe- ja kasvatusprotsess

 Hetkeolukorra analüüs

Lasteaia õppekava vastab riiklikule koolieelse lasteasutuse õppekavale. Lasteaias töötavad pädevad ja tööle pühendunud õpetajad, kes kasutavad oma töös lapsekeskset metoodikat. Antud metoodika võimaldab lastel tegutseda väikestes gruppides ja õpetajal oma tööd planeerides arvestada laste individuaalse arenguga. Õpetajad on loonud lastele eakohase kasvukeskkonna, mis toetab lapse igakülgset arengut. Väga hea on koostöö rühmaõpetajate ja erialaspetsialistide vahel laste arengu hindamisel ja sobivate tegevuste planeerimisel. Aasta-aastalt kasvab erivajadustega laste osakaal, sellest lähtuvalt töötab lasteaia logopeed 0,75 koormusega, 2016 aasta sügisel avati sobitusrühm. Lasteaias on loodud lapse arengu hindamise töörühm. Õpetajad hindasid väga kõrgelt igal aastal toimuvaid laste arengu hindamiseks läbiviidavaid laiendatud ümarlaudu. Lasteaias toetatakse laste tervist läbi tervisekasvatuse teemade, tervisliku toitumise ja erinevate tervist tugevdavate ürituste abil (nt spordipäev, väljasõidud loodusesse, õuetegevused lähiümbruses). Tähelepanu pööratakse erinevatele mängulistele vormidele ja pidevalt täiendatakse erinevaid õppe- ja mänguvahendeid. Õppetegevuse toetamiseks toimuvad erinevad huvialaringid.

 Peamine tugevus

Lasteaias toimib süsteemne lapse arengu jälgimine ja hindamine. Lasteaias toimib heal tasemel süsteemne tugivõrgustik (koostöö erialaspetsialistide ja rühmaõpetajate vahel). Laste arengut toetab lapsekeskse metoodika kasutamine ja toetav õpi- ja kasvukeskkond. Laste arengu hindamise ja õppetegevuse planeerimisse on kaasatud ka lapsevanemad, toimuvad iga-aastased arenguvestlused ja lastevanemate ümarlauad. Kolme rühma meeskonnad on läbinud „Kiusamisest vaba lasteaed“ koolituse ning rakendavad teadmisi igapäevaselt oma tegemistes.

 Üldeesmärk

Lasteaias on loodud tingimused lastele sujuva ülemineku tagamiseks kooli ja esmaste õpioskuste kujunemiseks, selleks on loodud kõigi laste arenemist ja õppimist toetav õpikeskkond.

Tegevusprioriteedid:

 • õppekava arendamine;
 • lapsest lähtuva õppetegevuse rakendamine – laps on aktiivne osaleja õppeprotsessis, lapsevanemad on oodatud osalema rühma tegevustes;
 • ümbritsevate võimaluste kasutamine laste kodukoha tutvustamisel;
 • laste erivajaduste toetamine (sh andekate laste märkamine), individuaalne lähenemine;
 • õppekava toetavate projektide kirjutamine ning nende kaudu õppetegevuse rikastamine;
 • laste arengut toetavate õppemeetodikate kasutamine (õuesõppe metoodika, „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika);
 • õppekava toetamiseks mitmekülgse huvitegevuse pakkumine.

3.5. Tegevuskava

Tegevus Tulemus Teostaja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Allikas
3.5.1 Õppekava arendamine Lasteaia õppekava täiendatakse/muudetakse vastavalt seadustele, toetamaks lasteaia eripära ja õppetegevust Õppealajuhataja ja õpetajad x x x x x x lasteaed
3.5.2 Lapsest lähtuva õppetegevuse rakendamine Laps on aktiivne osaleja õppeprotsessis, laps ja lapsevanem on kaasatud õppeprotsessi planeerimisse, laps saab tegutseda erinevates keskustes. Õpetajad x x x x x x Lasteaed
3.5.3 Ümbritsevate võimaluste kasutamine lastele kodukoha tutvustamisel Laps tunneb ümbritsevat kodukohta (vaatamisväärsusi, loodust ja asutusi). Laps oskab vastavalt olukorrale sobivalt käituda Õppealajuhataja, tugispetsialistid, õpetajad x x x x x x Lasteaed
3.5.4 Laste erivajaduste toetamine Laste arengut jälgitakse ning selgitatakse välja tuge vajavad lapsed, erivajadustega laste toetamisel teevad koostööd lapsevanemad, õpetajad ja tugispetsialistid. Õppealajuhataja, tugispetsialistid, õpetajad x x x x x x Lasteaed
3.5.5Õppekava toetavate projektide kirjutamine Arengukava perioodil kirjutatakse igal aastal vähemalt 2-3 projekti, millest 1 on teostunud Õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, õpetajad x x x x x x Lasteaed
3.5.6 Õppekava toetamiseks mitmekülgse huvitegevuse pakkumine Lasteaias toimuvad erinevad õppekava toetavad huviringid Direktor, õppealajuhataja x x x x x x Lasteaed

4. Arengukava uuendamine ja täitmine

Arengukava täitmisest tehakse kokkuvõtteid ja tutvustatakse iga õppeaasta lõpul pedagoogika nõukogule ja hoolekogule. Asutuse juht hindab lähtudes sisehindamise tulemustest kehtiva arengukava muutmise vajadust. Arengukava uuendamine toimub igal õppeaastal maikuus ning kogu arengukava ülevaatus arengukava viimasel aastal. Arengukava täitmist ja hindamist korraldab lasteaia juhtkond koos lasteaia arendusmeeskonnaga. Arengukava elluviimist hinnatakse tulemusnäitajate alusel 1x aastas juunikuus. Arengukava täitmisele annab hinnangu Tartu Lasteaed Midrimaa õppenõukogu ja hoolekogu.