Arengukava

Tartu Lasteaed Rõõmumaa

Arengukava 2021-2023

SISUKORD

SISSEJUHATUS………………………………………………………………………………………………… 3

ÜLDANDMED………………………………………………………………………………………………….. 3

LASTEASUTUSE LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA………………………………………….. 4

VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED………………………………………………………….. 5

ARENGUVAADE PERIOODIKS 2021-2023…………………………………………………….. 5

TEGEVUSKAVA 2021-2023 AASTAKS……………………………………………………………. 8

ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD………………………………………………………….. 13

SISSEJUHATUS

Tartu Lasteaed Rõõmumaa arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteasutuse  arendustegevuse põhisuunad ning-valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Lasteaia arendussüsteemi aluseks on viis põhivaldkonda (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine õppe- ja kasvatusprotsess), mis hõlmavad kokkuvõtlikult kogu lasteaia tegevust.

Tartu Lasteaed Rõõmumaa arengukava 2021-2023 aluseks on koolieelse lasteasutuse seadus, Eesti             haridusvaldkonna       arengukava     2021-2023,      Eesti    elukestva        õppe    strateegia, arengustrateegia „Tartu 2030“, Tartu Lasteaed Rõõmumaa põhimäärus ning Tartu linna lasteaedade kvaliteedi kokkulepe.

Arengusuundade seadmisel on kasutatud Tartu Lasteaed Rõõmupesa ja Tartu Lasteaed  Midrimaa tegevusaruandeid,  Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) poolt läbiviidud 2020. aaasta lasteaiauurimuse tulemusi

ÜLDANDMED

Õppeasutuse nimi: Tartu Lasteaed Rõõmumaa

Aadress:          Vanemuise 28, Tartu 53001, Midrimaa maja

Akadeemia 2, Tartu 51003, Rõõmupesa maja

Ülikooli 1, Tartu 51003, Midrimaa lastehoid

Telefon:          7361585,53458875

E-post:            roomumaa@raad.tartu.ee

Kodulehekülg: www.rõõmumaa.tartu.ee

Koolitusluba:  HTM, 620

Õppekeel:         eesti keel

Rühmad:         15 rühma, 242 last

LASTEASUTUSE LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA

Tartu Lasteaed Rõõmumaa on alusharidust ja hoidu pakkuv munitsipaalasutus, mis lisaks alushariduse omandamisele võimaldab lastele ka loometegevust ja isiklike huvide arendamist. Tartu Lasteaed Rõõmumaa moodustati kahe lasteasutuse, Tartu Lasteaed Rõõmumaa ja Tartu Lasteaed Midrimaa liitmisel. Ühendatud asutus alustas oma tegevust  alates 01.01.2021.

Lasteaia eesmärk on lähtuvalt Eesti elukestva õppe strateegiast,  personaalse õpiradade ideest ja kaasava hariduse põhimõttest soodustada igakülgselt  lapse arengut tema individuaalsust arvestades.

Lasteaed väärtustab meeskonnatööd ja tihedat koostööd peredega. Lastele vajalike tugiteenuste tagamiseks on lasteaias tööl erinevate kompetentsidega tugispetsialistid. Lasteaed  Rõõmumaa tegutseb kolmes asukohas: Rõõmupesa majas, Midrimaa majas ja Midrimaa lastehoius. Rõõmupesa maja on üks kuuest Tartu linna kompetentsikeskusest. Rõõmupesa majas, mis on endine Tartu Lasteaed Rõõmupesa (mis oli endine Tartu Kesklinna Lastekeskus), on olnud sobitusrühmad alates 1994. aastast. Seega on siinsetel töötajatel pikaaegne kogemus erivajadustega laste toetamisel ja kaasava hariduse rakendamisel.

Kompetentsikeskuse eesmärgiks on  jagada oma kogemusi ja pädevust tuge vajavate laste arengu toetamiseks ja neile sobivate arengu- ja õpikeskkondade loomiseks.

 

Rõõmumaa lasteaia Midrimaa maja

Midrimaa maja eripäraks on lapsekeskse Hea Alguse metoodika rakendamine õppe- ja kasvatustöös. Avastamine, aktiivne tegutsemine ning uurimine toimub väikestes rühmades erinevate tegevuskeskusteste kaudu. Lasteaed väärtustab tihedat koostööd lapsevanematega, nende kaasamist õppetegevusse, et muuta lasteaed ühtseks kogukonnaks. Au sees on rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, dramatiseeringud lasteaiaperele, ühised väljasõidud loodusesse ning sügis- ja kevadpeod. Üleminekut lasteaiast kooli toetab koolieelikutele mõeldud Midrikool. Midrimaal on viis aia- ja üks sõimerühm ning tegutseb lastehoid.

Rõõmumaa lasteaia Rõõmupesa maja

Rõõmumaa maja õppe- ja kasvatustegevuse korralduse põhimõtteks  on tegevuse lõimitus ning lapsest lähtumine. Rakendatakse erinevaid meetodeid ja võtteid: nt projektõpe, teemaõpe, oskuste õpe, TEACCH meetod ( Treatment and Education of Autistic and  Related Communication Handicapped Children). Rõõmupesas on 7 sobitusrühma (igas 2-3  erivajadusega last) ja üks erirühm.

VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED

VISIOON: Rõõmumaa lasteaeda hea on tulla, siin on hea olla.

Sest me lähtume põhimõttest:

 • Toeta ja hoia ning leia igas lapses tema loomupärane headus;
 • Leia iga lapse anded, teadmised ja oskused ning arenda neid armastuse ja mõistmisega, kuid otsusekindlalt;
 • Anna piisavalt aega- luba kiirustamata, innukalt ja nautides tegutseda, luba ise katsetada, kogeda ja leida, lase õppida läbi oma kogemuse;
 • Paku elamusi ja tunnetusi kõigile aistinguile pildi, värvi, liikumise, valguse ja varju ning lõhna kaudu.

MISSIOON: Lasteaed toetab iga lapse võimetekohast arengut, isiksuse kujunemist, iseseisvuse saavutamist ja sujuvat üleminekut kooli.

VÄÄRTUSED:

Sõbralikkus- lasteaias on loodud sõbralik ja hubane keskkond laste, lastevanemate ning lasteaia töötajate jaoks. Väärtustame sõbralikkust, hoolivust, üksteisemõistmist, traditsioone, oma ja teiste rahvaste kultuuri.

Loovus– õpime kogemustest ning arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Avame oma meeled uuendustele, mõtleme kaasa ning oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi hariduses ja ühiskonnas.

Turvalisus–  lasteaia töö-, õpi-, ja kasvukeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline. Peame ühtviisi oluliseks nii füüsilise, vaimse kui sotsiaalse keskkonna turvalisust.

ARENGUVAADE PERIOODIKS 2021-2023

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Parendusvaldkonnad lähtuvalt sisendamise aruandest:

 • Kõikide töötajate koostöine tegutsemine laste heaolu tagamiseks
 • Kõik töötajad ei pea vajalikuks sisehindamist, oma tegevuse ülevaatamist ja korrigeerimist.

Eesmärk: personal on kaasatud innovaatilises juhtimis ja väärtusalases tegevuses.

Esiletõstmist väärivad professionaalsed ja pühendunud rühmaõpetajad ja erialaspetsialistid (logopeedid, eripedagoogid, muusika- ja liikumisõpetajad jt.), kes koostöös tagavad laste igapäevase heaolu, võimetekohase arengu, koolivalmiduse ja lapsevanemate rahulolu. Kõik  töötajad on valmis koostööks eri tasanditel ja erinevate  huvigruppidega ning on kaasatud lasteaia tegevuste kavandamisesse, läbiviimisesse ja analüüsimisse.

PERSONALIJUHTIMINE

Parendusvaldkonnad lähtuvalt sisendamise aruandest:

 • Personali kompetentside seostamine kutsestandardiga
 • Mittepedagoogilise personali töömotivatsiooni ja pädevuse tõstmine
 • Õpetajate professionaalsuse tõstmine tööks erivajadustega lastega

Eesmärk: personal on motiveeritud tegutsema meeskonnana, osalema koostööprojektides ning kasutama enesetäiendamise võimalusi (sh rahvusvahelisel tasandil).

Kogu kollektiiv on võtnud omaks õppiva organisatsiooni hoiakud: soovitakse osaleda koolitustel ja ennast erialaselt täiendada; omandatud teadmisi rakendatakse aktiivselt igapäevatöös  ja  tutvustatakse üksteisele; oma kogemusi jagatakse lasteaias kolleegilt kolleegile, lapsevanematelt töötajatele ja vastupidi. Personalile pakutakse paindlikke koolitustingimusi asutuse ja töötaja vajadusi arvestades (sh toiduhügieen, esmaabi, ohutuskoolitused jm). Uute töötajate toetamiseks rakendatakse mentorsüsteemi.

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Parendusvaldkonnad lähtuvalt sisendamise aruandest:

 • Toimiv teineteisest lugupidav koostöö eri osapoolte vahel. Avatud dialoog lastevanemate ootuste ja võimaluste väljaselgitamiseks
 • Sidemete arendamine teiste Tartu linna ja vabariigi lasteaedadega; parima praktika rakendamine oma asutuses

Eesmärk:  lugupidav ja vastustikku rikastav koostöö.

Lasteaia jaoks olulised huvigrupid on : lapsed ja lapsevanemad,  linnavalitsus,  teised lasteaiad, kompetentsikeskused, rehabilitatsiooniteenuste ja huvihariduse pakkujad, koolid ja kõrgkoolid, kultuuriasutused.

Lasteaed tagab lastele motiveeriva ja toetava õpi- ja arengu keskkonna, tänu millele laps, lapsevanem ja töötaja tahavad lasteaeda tulla ja siin olla. Lapsevanemad võtavad aktiivselt osa rühma ja lasteaia ühisüritustest, osalevad hoolekogu kaudu õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamisel ning lasteaia arendustöös. Lapsevanematega info vahetamiseks kasutatakse erinevaid kanaleid: stendid, ümarlauad, arengu- ja koostöövestlused, rühmade listid ja telefonid, uuenev kodulehekülg. Lasteaed hoiab head mainet laste, lapsevanemate ja avalikkuse silmis.

Kasutusel on  ELIIS (e-lasteaed)  infosüsteem, mis pakub lasteaiale innovaatilisi ning digitaalseid lahendusi õppetöö korraldamiseks, sisaldab  turvelist laste info haldamise  ning info vahetamise moodulit.

Parimate praktikate rakendamiseks ja laste arengu igakülgseks toetamiseks teeb lasteaed aktiivselt koostööd teiste asutustega (lasteaiad, koolid, Rajaleidja, kompetentsikeskused, rehabilitatsiooniasutused, huvihariduse pakkujad jt). Lasteaed on praktikabaasiks erinevate kõrgkoolide (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiukõrgkool) üliõpilastele.

RESSURSSIDE JUHTIMINE

Parendusvaldkonnad lähtuvalt sisendamise aruandest:

 • Füüsilise töö- ja õpikeskkonna arendamine Midrimaa majas lähtuvalt eelarvelistele võimalustele
 • Kovisiooni ja supervisiooni käivitamine töötajate enesearengu toetamiseks

Eesmärk: Tartu linna poolt eraldatav eelarve võimaldab täita lasteaia ülesandeid; füüsilist töö ja õpikeskkonda arendatakse eesmärgipäraselt säästliku majandamise ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgides.

Lasteaed tagab lastele ja töötajatele arengut ja eneseteostust toetava vaimse ja füüsilise keskkonna. Kõige olulisem, et ruumid oleksid kvaliteetselt remonditud, kaasaegsed ( kooskõlas seadustega) ja lapsesõbralikud; et lastel oleks piisavalt mängu- ja õppevahendeid; et  inventari oleks võimalik vastavalt vajadusele uuendada; et eelarvelised vahendid võimaldaksid personali vajaduspõhist koolitamist. Lasteaia töötajad tagavad ruumide otstarbeka  kasutamise ning mängu- ja õppevahendite sobivuse, uuendamise ja korrasoleku, et kindlustada lastele nõuetekohane alusharidus.

Lasteaed soovib korraldada hanke toitlustuse teenuse  korraldamiseks kahes kohapealses köögis. Hanke võitja peab arvestama teenuse osutamisel lasteaiapoolsete  ettepanekute ja soovidega tagamaks toitlustuse kvaliteet ning vajadusel arvestama  laste toiduerisustega. Hanke tingimuseks on, et alles jäävad mõlema lasteaia köögid ning säilivad kokkade töökohad.

ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

Parendusvaldkonnad lähtuvalt sisendamise aruandest:

 • Suutlikus rakendada kaasaegset õpikäsitlust kõikides rühmades
 • Tuge vajavate laste süsteemne toetamine koostöös lapsevanemate ja spetsialistidega.

Eesmärk: lapse igakülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.

Rõõmumaa lasteaed on lapsekeskset lähenemist rakendav lasteaed. Lapsekeskne lähenemine tähendab lapse oma kogemustel ja tegevusel põhinevat õppimis- ja õpetamisprotsessi. Lasteaias töötavad pädevad ja tööle pühendunud õpetajad, kes loovad lastele tervikliku ja toetava arengukeskkonna ning arvestavad tegevusi kavandades ja läbi viies  laste eripäradega.

Rühmaõpetajad ja erialaspetsialistid teevad tihedat koostööd omavahel ja vanematega laste arengu hindamisel, et varakult välja selgitada laste individuaalsed vajadused, kohandada vastavalt sellele tegevusi ja pakkude lastele tuge. Lasteaias edendatakse  laste tervist läbi tervisekasvatuse, tervisliku toitumise ja terviseürituste (nt spordipäev, õppekäigud, väljasõidud loodusesse, õuetegevused). Õppekava rikastamiseks  tegutseb lasteaias mitmeid huvialaringe.

TEGEVUSKAVA 2021-2023 AASTAKS

 1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Eesmärk: personal on kaasatud innovaatilise juhtimis- ja väärtusarenduse alases tegevuses.

Tegevused eesmärkide täitmiseks 2021 2022 2023 vastutaja
1.1.Ühiste väärtuste kujundamine, parimate praktikate juurutamine x juhtkond, personal
1.2.Lasteaia tööd reguleerivate dokumentide ühtlustamine, uuendamine, kinnitamine x x x juhtkond
1.3.Riskianalüüsi läbiviimise ühtlustamine x juhtkond
1.4.Sisehindamise läbiviimise ühtlustamine x x juhtkond
1.5.Lasteaia struktuuri hindamine ja muutmine vajaduspõhiselt x x x juhtkond
1.6.Uue organisatsiooni traditsioonide ja sümboolika loomine x x juhtkond, personal, hoolekogu, lapsed
 1. PERSONALIJUHTIMINE

Eesmärk: personal on motiveeritud tegutsema meeskonnana, osalema koostööprojektides ning kasutama enesetäiendamise võimalusi (sh rahvusvahelisel tasandil).

Tegevused eesmärkide täitmiseks 2021 2022 2023 vastutaja
2.1.Personali osalemine lasteaia arendustegevustes erinevate koostöövormide kaudu ( töörühmad, nõupidamised, rahulolu uuringud, arenguvestlused jm) x x x juhtkond personal
2.2.Personali kooseisu vajaduste väljaselgitamine, lähtudes tööülesannetest, laste arvust,  erivajadustest jm x x x juhtkond tugispetsialistid tugiteenuste koordinaator
2.3.Erinevate (sise) koolituste kaudu kõigi töötajate valmisoleku tõstmine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks tööks erivajadustega lastega x x x juhtkond tugispetsialistid
2.4.Koolitusplaani koostamine ja koolituste valimine lähtudes nii lasteaia kui töötajate huvidest ja vajadustest x x x juhtkond personal
2.5.Aasta õpetaja ja Aasta töötaja valimised x x x juhtkond personal
2.6.Töötajate eneseanalüüsioskuste tõstmine läbi sisekoolituste, arenguvestluste ja eneseanalüüsi regulaarne läbiviimine x x x juhtkond
2.7.Töötajate tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamine x juhtkond töögrupid
2.8.Töötajatele ühiste ürituste korraldamine, ühiste traditsioonide loomine x x x juhtkond töögrupid
2.9.Kovisiooni ja supervisiooni käivitamine x juhtkond
 1. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärk: lugupidav ja vastastikku rikastav koostöö.

Tegevused eesmärkide täitmiseks 2021 2022 2023 vastutaja
3.1.Huvigruppide kaasamine lasteaia arengukava elluviimisel x x juhtkond töögrupid
3.2.Lahtiste uste päevad  rühmades lastele, vanematele, kolleegidele x x x Juhtkond, õpetajad
3.3.Koostöö lastevanematega ( igapäevane info jagamine ELIISis; koolitused; vestlused; ümarlauad, vanemad rühmas tegutsemas jm) x x x Juhtkond õpetajad
3.4.Koostöö hoolekoguga x x x Juhtkond hoolekogu
3.5.Koostöö (ümarlauad; kogemuste vahetamine; külastused) teiste asutustega (lasteaiad, koolid, Rajaleidja, kompetentsikeskused) x x x Juhtkond, personal
3.6.Koostöö huvihariduse pakkujatega x x x Juhtkond, huvihariduse pakkujad
3.7.Praktikabaasina koostöö jätkamine

Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli,

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli jt asutustega

x x x Juhtkond personal
3.8.Ühise kodulehe  loomine x Juhtkond personal
 1. RESSURSSIDE JUHTIMINE

Eesmärk: Tartu linna poolt eraldatav eelarve võimaldab täita lasteaia ülesandeid; füüsilist töö- ja õpikeskkonda arendataks eesmärgipäraselt säästliku majandamise ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgides.

Tegevused eesmärkide täitmiseks 2021 2022 2023 vastutaja
4.1.Eelarve koostamine, ressursside planeerimine lähtuvalt lasteaia vajadustest ja aasta eesmärkidest x x x direktor majandusjuhataja
4.2.Projektide kaudu lisaressursside taotlemine x x x projektijuht juhtkond, õpetajad
4.3.Keskkonnasäästlikumate hooldustoodete hankimine ja kasutamine x x x majandusjuhataja
4.4.Ressursside optimaalne kasutamine kulude pideva jälgimise ja tagasiside kaudu x x x juhtkond
4.5.Midrimaa maja füüsilise keskkonna parendamine direktor majandusjuhataja
4.6.Köökide ühishanke korraldamine x direktor
4.7.IKT vahendite täiendamine x x x õppejuhid
4.8.Laste toidunõude uuendamine x majandusjuhataja
4.9.Laste voodipesu uuendamine x majandusjuhataja
 1. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

Eesmärk: lapse igakülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös

Tegevused eesmärkide täitmiseks 2021 2022 2023 vastutaja
5.1.Õppekava muutuste sisseviimine x x x Õppejuhid õpetajad
5.2.Lasteaiamajades eelnevalt kasutusel olnud metoodikate jätkamine x x x Õppejuhid õpetajad
5.3.Teadlik ja järjepidev lapse mängu ja arengut soodustava keskkonna kujundamine, õuesõppe võimaluste avardamine ja ulatuslikum kasutamine, loovuse ja MATIK- oskuste arendamine x x x õpetajad
5.4.Teadusvahendite kogu loomine x x x õpetajad
5.5.Robootikavahendite kasutamine õppetegevuse mitmekesistamiseks x x x õpetajad
5.6.Meeskonnatöö tõhustamine tuge vajavate laste toetamiseks ja tähenduslikuks kaasamiseks x x x Juhtkond

Õpetajad

Tugispetsialistid Tugiteenuste koordinaator

5.7.Õppekava rikastamiseks mitmekülgse huvitegevuse pakkumine x x x õppejuhid

ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

Lasteaed  Rõõmumaa arengukava uuendamisel lähtutakse:

 • sisehindamise aruandest,
 • õigusaktide muutustest,
 • arengukava kehtivusaja möödumisest,
 • praktilistest vajadustest

Arengukava kooskõlastatakse pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus ning selle kinnitab